วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สุ่มเก็บตัวอย่างนกธรรมชาติ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกของจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สุ่มเก็บตัวอย่างนกธรรมชาติ 10 ตุลาคม 2555


-สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ เก็บตัวอย่างอุจจาระนกธรรมชาติ (Cloacol Swabจำนวน  5  ตัวอย่าง บริเวณสวนบวกหาด, ข่วงประตูท่าแพ, ประตูเชียงใหม่, วัดไชยมงคล และวัดอุโมงค์

เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติ โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง(cloacal swab)


นกธรรมชาติบริเวณตลาดประตูเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจประเมิน Meat Shop 9 ตุลาคม 2555

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ทำการตรวจประเมินร้าน Meat Shop จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ 
1. ร้าน Betagro 2. ร้าน Butcher Shop

ตรวจเขียงสะอาด 8 ตุลาคม 2555

- วันที่  8  ตุลาคม  2555   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่  ได้ทำการตรวจเขียงสะอาดของนางทัศนีย์  ทิศแจ่ม บริเวณตลาดต้นพะยอม


เจาะเลือดแพะ วันที่ 11 ตุลาคม 2555-ฟาร์มนายสมโชค งามสมชาติ บ้านเลขที่ 117/401 ม.9 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการเจาะซีรั่ม ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง
-ฟาร์มนายมนูญ พงษ์เทอดศักดิ์ บ้านเลขที่ 317 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดำเนินการเจาะซีรั่ม ทั้งหมด 22 ตัวอย่าง

กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ครั้งที่ 2/2555


-สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่าง Serum กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ครั้งที่ 2/2555 ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่
1. ตำบลสันผีเสื้อ          จำนวน           20      ตัวอย่าง  
2. ตำบลฟ้าฮ่าม            จำนวน           20      ตัวอย่าง  
3. ตำบลท่าศาลา        จำนวน        20     ตัวอย่าง

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555


"เนวิน-อดีตบิ๊กขรก.-ชิโน-ไทย-อนุทิน ชาญวีรกูล" รอดคดีเซ็นทรัลเล็ป แต่อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และพวก ผิดฮั้วประมูล

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติในคดีทุจริตโครงการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรและอาหาร จำกัด (เซ็นทรัลแล็ป) ซึ่งมีนายเนวินชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพวกอีก 53 คนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา
คดีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) สอบสวนก่อนจะส่งสำนวนให้ป.ป.ช. ซึ่งได้แต่งตั้งนายเมธี ครองแก้ว กรรมการป.ป.ช.เป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนการ 
สำหรับผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วย  1. นายเนวิน ชิดชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.นายสิทธิ บุณยรัตผลิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 5. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมปศุสัตว์ 7. นายประสงค์ พูนธเนศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสรรพากรภาค 3 8. นายสุทัศน์ เจริญขวัญ 9. นายอำพน กิตติอำพน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 10.นายฉัตรชัย บุญรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
11.นายอาทิตย์ นามะสนธิ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 12. นางสาวฉวีวรรณ เลียววิจักขณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 13. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร 14. นางนิตยา หรือภัณฑิรา เกตุแก้ว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 15. นายอดุลย์ สุวรรณเนตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 8 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
16. นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณรังสี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 8 ว. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17.นางสาวมณวิภา จารุตามระ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 7 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18. นางณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19. นายไพบูลย์ นวลนิล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20. นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกัน กรมปศุสัตว์ 
 21.นางบงกชรัตน์ ปิติยนต์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22. นายกุลธร เลื่อนฉวี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 23. นางยุพดี เลื่อนฉวี กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา คีน จำกัด 24. นายจิรากร โกศัยเสวี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลการผลิต กรมวิชาการเกษตร 
26. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 27. นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 28. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้มีอำนาจลงนามในเอกสารการเสนอราคา 29. บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 30. บริษัท วิจิตรชัยธนบุรีก่อสร้างและเคหะภัณฑ์ จำกัด 
31. นายดิเรก วงศ์ชินศรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท สิทธิแอสโซซิเอส จำกัด 32. นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชระพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 33. บริษัท อีฟอร์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 34. นายไกรสร วรฤทธิ์นภา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อีฟอร์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 35. นางสาววัชราภรณ์ ภิสสาสุนทร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อีฟอร์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
36. นายสมาน นาควิเชียร ผู้รับอำนาจนาจจากบริษัท อีฟอร์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำเนินการเสนอราคา 37. บริษัท ออสคอน จำกัด 38. นางสาวอรณี ชวลิตวรกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ออสคอน จำกัด 39. บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 40. นายสนธิ ดำรงศิลป์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
41. บริษัท เวิล์ดสยามกรุ๊ป จำกัด 42. นายเดชา โฆษิตธนากร กรรมการบริษัท เวิล์ดสยามกรุ๊ปจำกัด 43. นางสาวศรีนงลักษณ์ โฆษิตธนากร กรรมการบริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 44. นายฉัตรชัย ฉันทวงศ์วุฒิ กรรมการบริษัทเวิลด์สยามกรุ๊ปจำกัด 45. นายยู่เพียว แซ่เบ้ กรรมการบริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 46. นางอารี วิจิตรกุล กรรมการบริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 47. นายสุชัย สัตยานุรักษ์ กรรมการบริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 48. บริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.เอ็น.คอมพิวเทค จำกัด 49. นายสรชัย ศรีสุรภานนท์ กรรมการบริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.เอ็น.คอมพิวเทค จำกัด 50. พ.ต.ท.สง่า รัตนชูชาติชัย กรรมการบริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.เอ็น.คอมพิวเทค จำกัด
เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา กรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้ดำนเนินคดีกับ คณะทำงานพิจารณาเทคนิคด้านอุปกรณ์ จำนวน 9 คน ได้แก่ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12 และผู้ถูกกล่าวหาที่ 14-21 มีมูลเป็นความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 
ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 29-38 ได้แก่ บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด บริษัท วิจิตรชัยธนบุรีก่อสร้างและ เคหะภัณฑ์ จำกัด บริษัท อีฟอร์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ออสคอน จำกัด รวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมาตรา 9 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะทำงานพิจารณาเทคนิคด้านอุปกรณ์ให้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่และมีความผิดฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งมีสิทธิทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ขณะที่ผู้ต้องหาอื่นให้ยกคำร้อง

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ตรวจประเมินร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
น.สพ.วิทยา  ทิมสาด  ผอ.ส่วนควบคุมสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ที่ร้าน batagro  ถนนเมืองสมุทร ตลาดเมืองใหม่