วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี

โครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ พันธุ์ดี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์พรรษา 7 รอบ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

…………..……………..


เจ้าของโครงการ


คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ

2. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางกาiเกษตร

3. เพื่อสงวนชีวิตโค-กระบือที่มีคุณภาพ ให้มีชีวิตยืนยาวสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

เป้าหมาย

โค-กระบือ 84 ตัว ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

พื้นที่ดำเนินโครงการ

จังหวัดเชียงใหม่

ระยะดำเนินงานตามโครงการ

1 มิถุนายน 2554-15 พฤศจิกายน 2554

การดำเนินการ

1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินหรือโค-กระบือให้แก่ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

2. มอบโค-กระบือที่ได้รับบริจาคให้แก่ธนาคารโค-กระบือ เพื่อดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้ยากจนเพื่อรับโค-กระบือไปเลี้ยง

3. เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณสมบัติของเกษตรกร


1. เป็นเกษตรกร มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. ฐานะยากจน มีอาชีพทำนา ทำไร่

3. มีความประพฤติดีและยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านโค-กระบือจากโครงการอื่น

4. มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลโค-กระบือได้

5. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรของ ธคก.

การขอรับบริจาค

1. การให้ยืมเพื่อการผลิต

สำหรับเกษตรกรผู้ยากจนที่ต้องการลูกโค-กระบือจะให้ยืมแม่โค-กระบือกับเกษตรกรละ 1 ตัว มีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโค-กระบือตัวแรก อายุครบ 1 ปี จะยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยง และเกษตรกรต้องส่งให้แม่โค หรือแม่กระบือคืน เพื่อนำไปให้บริการกับเกษตรกรรายอื่นต่อไป (เว้นแต่จะตรวจพบว่า แม่โคหรือแม่กระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ ธกค. จะเปลี่ยนแม่โค- กระบือให้)

2. การให้เช่าซื้อ

กรณีที่เกษตรกรต้องเป็นเจ้าของโคหรือกระบือของ ธคก. จะต้องเช่าซื้อและชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี โดยผ่อนชำระภายในปีที่ 1 ร้อยละ 40% ของราคาโค-กระบือ ภายในปีที่ 2 ร้อยละ 30% ของราคาโค-กระบือ และที่เหลือจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในปีที่ 3 โดยไม่เสียดอกเบี้ย

3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ

ในหมู่บ้านที่มีแม่โค-กระบือของ ธคก. ไม่ต่ำกว่า 50 ตัว เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แม่โค-กระบือของ ธคก. ภายในหมู่บ้านนั้นๆ

4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน

กรณีเกษตรกรไม่มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานของตนเองและไม่ต้องการซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง สามารถเช่าโคหรือกระบือ ตัวละ 300 บาทต่อปี

5. การให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 4 ข้อ ดังกล่าว

ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นควรจากปศุสัตว์จังหวัดและ ธคก. เห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ

การรับบริจาค

ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะโดยเสด็จพระราชกุศลในการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถบริจาคได้ดังนี้

1. เงิน ไม่จำกัดจำนวน


โปรดให้รายละเอียดว่าจะบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นจำนวนกี่ตัว (ตัวละ 15,000 บาท) หรือตามจิตศรัทธา

2. โค-กระบือ ไม่จำกัดจำนวน

แต่ใคร่ขอรับบริจาคเฉพาะโค-กระบือเพศเมีย อายุประมาณ 3-4 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมที่จะใช้ทำพันธุ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและปราศจากโรคระบาดติดต่อ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากจน
ได้รับโค-กระบือที่มีคุณภาพดี เพื่อขยายพันธุ์และใช้แรงงานต่อไป

สถานที่รับบริจาค

1. บริจาคเป็นเงิน

- บริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หมายเลข 081-8838752 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ หมายเลข 081-7961739

2. บริจาคโดยวิธีโอนเงิน

- โอนเข้าบัญชีธนาคารโค-กระบือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ รหัส 540-0-16645-8 และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคไปที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เพื่อการตอบรับ

สิ่งที่ผู้บริจาคจะได้รับ

1. เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน

3. บุญกุศลที่ช่วยชีวิตสัตว์ก่อให้เกิดมงคลแก่ตัวและครอบครัว