วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ระดับอำเภอ

          ตามที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ระดับอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งกรณีรับรองใหม่และกรณีต่ออายุ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ออกใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ต่อไป   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  จึงกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวและตรวจประเมิน   ในวันที่  21  มีนาคม  2555  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน

          วันที่ 26 มีนาคม 2555 มีการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ยื่นขอรับการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ในตลาดเมืองใหม่ มีผู้ยื่นขอ 36 ราย ผ่านการประเมิน 24 ราย ซึ่งคณะกรรมการระดับอำเภอรายงานให้คณะกรรมการระดับจังหวัดรับทราบต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น